Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 08/2022

Hãng DOANH SỐ BÁN HÀNG (26154 Chiếc) Tháng trước Cùng kì năm trước
Bắc Trung Nam TỔNG Tỉ trọng Số lượng % Số lượng %
2343 1165 3192 6700 25.62% 5565 20.4% 2257 196.85%
1959 543 1902 4404 16.84% 3295 33.66% 1538 186.35%
1273 841 1925 4039 15.44% 4245 -4.85% 257 1471.6%
1526 318 1246 3090 11.81% 2125 45.41% 867 256.4%
689 211 744 1644 6.29% 1655 -0.66% 0 0%
452 314 729 1495 5.72% 1473 1.49% 547 173.31%
526 203 586 1315 5.03% 1592 -17.4% 480 173.96%
359 81 575 1015 3.88% 1006 0.89% 142 614.79%
410 110 367 887 3.39% 733 21.01% 230 285.65%
434 54 376 864 3.3% 1035 -16.52% 111 678.38%
95 59 290 444 1.7% 489 -9.2% 84 428.57%
46 12 31 89 0.34% 107 -16.82% 82 8.54%
23 11 51 85 0.32% 95 -10.53% 55 54.55%
10 4 18 32 0.12% 19 68.42% 0 0%
0 0 18 18 0.07% 6 200% 0 0%
13 1 4 18 0.07% 42 -57.14% 13 38.46%
15 0 0 15 0.06% 18 -16.67% 35 -57.14%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.